MsO SRZ PEZINOK

Členská schôdza/ mestská konferencia/ MsO SRZ PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa

19.09.2021, o 09 00 hodine na rybochovnom zariadení Častá

P R O G R A M

 1. Otvorenie konferencie – privítanie hostí, návrh pracovného predsednictva
 2. Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ Pezinok
 3. Program konferencie
  1. Voľba mandátovej komisie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba volebnej komisie /podľa potreby/
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Správa o činnosti MsO SRZ Pezinok za rok 2020, plnenie uznesenia z ČS /MK/za rok 2020 , plán činnosti na rok 2021
 • Správa kontrolnej komisie+ rozpočet na rok 2021
 • Správa hospodára organizácie za rok 2020
 • Správa disciplinárnej komisie za rok 2020
 • Správa o činnosti RS za rok 2020
 • Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach OO SRZ Pezinok
 • Rôzne
 • Prestávka 10 min.
 • Diskusia  o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
 • Priestor pre hostí
 • Otázky a odpovede
 • Hlasovanie o návrhoch

 

 • Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze /mestskej konferencie/ MsO SRZ Pezinok , konanej dňa 19.09.2021
 • Záver

Výbor SRZ MsO
PEZINOK

X