MsO SRZ PEZINOK

PROGRAM

rokovania členskej schôdze Obvodnej organizácie SRZ Pezinok konanej dňa 03.marca 2019 o 09:00 hod. v zasadačke OU Komenského

1 / Otvorenie

2 / Voľba mandátovej komisie

3 / Voľba návrhovej komisie

4 / Správa o činnosti OO SRZ Pezinok a plán hlavných úloh na rok 2020

5 / Správa o hospodárení organizácie za rok 2019

6 / Správa hospodára MsO SRZ Pezinok

7 / Voľba delegátov OO SRZ Pezinok na mestskú konferenciu MsO SRZ Pezinok

8 / Prestávka

9 / Diskusia (diskusný príspevok by mal trvať max. 2 min / osoba)

10 / Odsúhlasenie návrhov pre Mestskú konferenciu (žiaden návrh nesmie byť prijatý v rozpore a ani nesmie odporovať platným zákonom a legislatíve)

11 / Záver  

X