Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

29. júna 2022

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU
oddelenie požiarnej prevencie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 4 písm.b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

od 30. 06. 2022 od 08.00 hod. do odvolania.

 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru