Mestská konferencia MsO SRZ Pezinok 2022

5. mája 2022

Mestská konferencia MsO SRZ PEZINOK sa uskutoční dňa 22.05.2022 (nedeľa) o 09:00 hodine na rybochovnom zariadení Častá.

 

PROGRAM

 1. Otvorenie konferencie – privítanie hostí, návrh pracovného predsedníctva
 2. Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ Pezinok
 3. Program konferencie
  1. Voľba mandátovej komisie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba volebnej komisie
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Správa o činnosti MsO SRZ Pezinok za rok 2021, plnenie uznesenia z ČS /MK/ za rok 2021, plán činnosti na rok 2022
  6. Správa kontrolnej komisie+ rozpočet na rok 2022
  7. Správa hospodára organizácie za rok 2021
  8. Správa disciplinárnej komisie za rok 2021
  9. Správa o činnosti RS za rok 2021
  10. Voľba členov výboru MsO na roky 2022-2026, voľba delegátov + náhradníkov na XIV Snem SRZ
  11. Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
  12. Rôzne
  13. Prestávka 10 min.
  14. Diskusia
   1. o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
   2. priestor pre hostí
   3. otázky a odpovede
  15. Hlasovanie o návrhoch
  16. Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze

 

Výbor ObO SRZ
PEZINOK