MsO SRZ PEZINOK

Členská schôdza (mestská konferencia)  MsO  SRZ  PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa
22.03.2020, o 9:00 hodine na Komenského 29, 902 01 PEZINOK

 

P R O G R A M

 

 1. Otvorenie konferencie- privítanie hostí, návrh pracovného predsednictva
 2. Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ Pezinok
 3. Program konferencie
  • Voľba mandátovej komisie
   • Voľba návrhovej komisie
   • Voľba volebnej komisie (podľa potreby)
   • Správa mandátovej komisie
   • Správa o činnosti MsO SRZ Pezinok za rok 2019, plnenie uznesenia z ČS /MK/za rok 2019 , plán činnosti na rok 2020
  • Správa kontrolnej komisie + rozpočet na rok 2020
  • Správa hospodára organizácie za rok 2019
  • Správa disciplinárnej komisie za rok 2019
  • Správa o činnosti RS za rok 2019
  • Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach OO SRZ Pezinok
  • Rôzne
  • Prestávka 10 min.
  • Diskusia
   • o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
   • priestor pre hostí
   • otázky a odpovede
  • Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze (mestskej konferencie) MsO SRZ Pezinok , konanej dňa 22.03.2020
  • Záver
X