Členská schôdza ObO SRZ Pezinok

2. marca 2022

Výročná členská schôdza ObO SRZ PEZINOK sa uskutoční dňa 20.03.2022 o 09:00 hodine na VN Dolná Tehelňa Pezinok

 

P R O G R A M

 1. Otvorenie konferencie– privítanie hostí, návrh pracovného predsedníctva
 2. Minúta ticha za zosnulých členov ObO SRZ Pezinok
 3. Program konferencie
 • Voľba mandátovej komisie 
 • Voľba návrhovej komisie
 • Voľba volebnej komisie
 • Správa mandátovej komisie
 • Správa o činnosti ObO SRZ Pezinok za rok 2021, plnenie
 • uznesenia z ČS /MK/za rok 2021 , plán činnosti na rok 2022
 • Správa kontrolnej komisie+ rozpočet na rok 2022
 • Správa hospodára organizácie za rok 2021
 • Správa disciplinárnej komisie za rok 2021
 • Správa o činnosti RS za rok 2021
 • Voľba členov výboru ObO na roky 2022-2026, voľba delegátov na mestskú konferenciu
 • Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
 • Rôzne
 • Prestávka 10 min.
 • Diskusia– o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
           – priestor pre hostí
           – otázky a odpovede
           – hlasovanie o návrhoch
 • Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze

METODICKÝ POKYN PRE KONANIE ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ MO SRZ/ObO MsO SRZ A MESTSKÝCH KONFERENCIÍ MsO SRZ a PRIEBEH A SPÔSOB VOĽBY DO ORGÁNOV OZ SRZ A DELEGÁTOV

Výbor ObO SRZ
     PEZINOK